Narzędzia, które powinien znać każdy przedsiębiorca – generator not księgowych

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo wcześniej czy później styka się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w wyznaczonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to spory problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 r. w razie pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 100 lub 70 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 (lub więcej) euro?

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie większej niż 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku może natomiast wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś gdy wysokość niespłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Warto zaznaczyć, że notę księgową można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, w dodatku bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Powinno się jednak zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zepsuje pielęgnowanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych relacji partnerskich. W końcu poślizg we wniesienia opłaty może być kwestią chwilowych problemów finansowych czy jednorazowego przeoczenia dłużnika, a nie jego zamierzonym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro znajdziesz w sieci

Kiedy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące regulacje mówią o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin spłaty za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego nieodpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie automatyzujące obsługę należności, które wyposażone jest również w wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]